-100% đúng tkmk,trắng tt;50% Vip Full tướng Full Skin
-45% Acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.
Tướng: ???
Skin: ???
Bảng ngọc: ???
Rank: ???
115,000đ
-100% đúng tkmk,trắng tt;50% Vip Full tướng Full Skin
-45% Acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.
Tướng: ???
Skin: ???
Bảng ngọc: ???
Rank: ???
115,000đ
-100% đúng tkmk,trắng tt;50% Vip Full tướng Full Skin
-45% Acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.
Tướng: ???
Skin: ???
Bảng ngọc: ???
Rank: ???
115,000đ
-100% đúng tkmk,trắng tt;50% Vip Full tướng Full Skin
-45% Acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.
Tướng: ???
Skin: ???
Bảng ngọc: ???
Rank: ???
115,000đ
-100% đúng tkmk,trắng tt;50% Vip Full tướng Full Skin
-45% Acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.
Tướng: ???
Skin: ???
Bảng ngọc: ???
Rank: ???
115,000đ
-100% đúng tkmk,trắng tt;50% Vip Full tướng Full Skin
-45% Acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.
Tướng: ???
Skin: ???
Bảng ngọc: ???
Rank: ???
115,000đ
-100% đúng tkmk,trắng tt;50% Vip Full tướng Full Skin
-45% Acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.
Tướng: ???
Skin: ???
Bảng ngọc: ???
Rank: ???
115,000đ